Privacy Policy

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:
 

  • Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • Niet met anderen zullen delen
  • Zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?


Winston’s Eco Wash is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 

Winston’s Eco Wash
Postbus 1312
2302BH Leiden
Nederland
Tel: +31 624509199
Email: info@winstonsecowash.com

Welke gegevens verzamelt en verwerkt door Winston’s Eco Wash?


Gebruikersgegevens

Winston’s Eco Wash verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, en rekeningnummer te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door Winston’s Eco Wash.

Automatisch Gegenereerde Informatie 


Winston’s Eco Wash verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. 

Daarnaast verzamelt Winston’s Eco Wash informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Winston’s Eco Wash.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Winston’s Eco Wash uw persoonsgegevens? 


Winston’s Eco Wash verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 
  • om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken; 
  • ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Winston’s Eco Wash
  • om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden; 
  • om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. 
  • Winston’s Eco Wash verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze beroepsorganisatie, toezichthouders en overige overheidsinstanties.
     

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden.

Winston’s Eco Wash verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Winston’s Eco Wash blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Op welke wijze beschermt Winston’s Eco Wash uw persoonsgegevens? 


Winston’s Eco Wash neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Winston’s Eco Wash.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens.


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Winston’s Eco Wash en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@winstonsecowash.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgeservicenummer (BSN) zwart. Dit te bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Winston’s Eco Wash wil u er tevens op wijzen dat uw de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: 
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking 
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; 
- een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of 
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover 
- u de juistheid van de gegevens ontkent; 
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; 
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of 
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en met machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.


Nieuwsbrieven

U ontvangt onze nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich na aanmelding te allen tijden weer afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief aanwezig is, of door contact op te nemen met info@winstonsecowash.com.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Winston’s Eco Wash? 


De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Winston’s Eco Wash heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacy beleid van toepassing. Winston’s Eco Wash accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Winston’s Eco Wash heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen. 

Gebruik van cookies door Winston’s Eco Wash.


Winston’s Eco Wash gebruikt alleen technische en functionele cookies op www.winstonsecowash.com. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Middels Google Analytics hebben wij inzage tot bepaalde gegevens zoals bezoekersaantallen en meest bezochte pagina’s.   

Wij hebben geen inzage welke persoon of computer onze website bezoekt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ten slot kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge


Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd. 

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en na uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst. 


Integratie van Mollie (betalingsmogelijkheid) 

Mollie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van Mollie en/of omdat u deze gegevens zelf aan Mollie verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Mollie, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt. Als u als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer); Uw IP-adres; Uw internetbrowser en apparaat type; uw voor- en achternaam; In sommige gevallen, uw adresgegevens; De gehele privacyverklaring van Mollie vind je hier. De Mollie payment is een product van Mollie HQ, Keizersgracht 313, Amsterdam, Nederland. Bereikbaar via info@mollie.com of +31 208202070.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? 
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. 
(09-10-2018)